நிலாவுக்கு ஒரு கடிதம்.

நிலாவுக்கு ஒரு கடிதம். நிலவே! நீ ஏன் முதுகை காட்ட மறுக்கின்றாய்? காரணம் நான் அறியேன். இவ்வுலக மானிடர்கள் உன்னை வஞ்சித்ததாலா? பிள்ளைக்க...